200x1200 mm

Gạch lát nền 20x120 cm

0064

0064

Kích thước: 200x1200 mm

0063

0063

Kích thước: 200x1200 mm

0062

0062

Kích thước: 200x1200 mm

0061

0061

Kích thước: 200x1200 mm

Sơn Kim Hà Nội

0912 858 280