300x450 mm

Gạch ốp tường 30x45 cm

6079

6079

Kích thước: 300x450 mm

6078

6078

Kích thước: 300x450 mm

6067

6067

Kích thước: 300x450 mm

6066

6066

Kích thước: 300x450 mm

6065

6065

Kích thước: 300x450 mm

6064

6064

Kích thước: 300x450 mm

6063

6063

Kích thước: 300x450 mm

6062

6062

Kích thước: 300x450 mm 300x300 mm

6061

6061

Kích thước: 300x450 mm

6060

6060

Kích thước: 300x450 mm

3C062

3C062

Kích thước: 300x450 mm

3C061

3C061

Kích thước: 300x450 mm

3C060

3C060

Kích thước: 300x450 mm

3C047

3C047

Kích thước: 300x450 mm

3C046

3C046

Kích thước: 300x450 mm

Sơn Kim Hà Nội

0912 858 280