Gạch chân tường

Gạch ốp chân tường

10009

10009

Kích thước: 150x600 mm

10008

10008

Kích thước: 150x600 mm

10007

10007

Kích thước: 150x600 mm

10006

10006

Kích thước: 150x600 mm

10005

10005

Kích thước: 150x600 mm

10004

10004

Kích thước: 150x600 mm

8612

8612

Kích thước: 600x860 mm

8611

8611

Kích thước: 600x860 mm

8609

8609

Kích thước: 600x860 mm

8608

8608

Kích thước: 600x860 mm

8607

8607

Kích thước: 600x860 mm

8610

8610

Kích thước: 600x860 mm

12106

12106

Kích thước: 155x800 mm

12105

12105

Kích thước: 155x800 mm

12104

12104

Kích thước: 155x800 mm

Sơn Kim Hà Nội

0912 858 280