Gạch chống trơn

Gạch chống trơn 30x30 cm, Gạch chống trơn 40x40 cm, Gạch lát phòng tắm

3163

3163

Kích thước: 300x300 mm

3111

3111

Kích thước: 300x300 mm

3110

3110

Kích thước: 300x300 mm

3109

3109

Kích thước: 300x300 mm

3091

3091

Kích thước: 300x300 mm

3090

3090

Kích thước: 300x300 mm

3089

3089

Kích thước: 300x300 mm

3081

3081

Kích thước: 300x300 mm

3080

3080

Kích thước: 300x300 mm

3017

3017

Kích thước: 300x300 mm

21525

21525

Kích thước: 400x400 mm

21505

21505

Kích thước: 400x400 mm

21517

21517

Kích thước: 400x400 mm

21506

21506

Kích thước: 400x400 mm

21503

21503

Kích thước: 400x400 mm

Sơn Kim Hà Nội

0912 858 280