Gạch lát nền

Gạch lát nền 50x50 cm, Gạch lát nền 60x60 cm, Gạch lát nền 80x80, Gạch lát nền 60x120 cm, Gạch lát nền 100x100 cm, Gạch lát nền 60x90 cm, Gạch lát nền 15x60 cm, Gạch lát nền 15x80 cm

10009

10009

Kích thước: 150x600 mm

10008

10008

Kích thước: 150x600 mm

10007

10007

Kích thước: 150x600 mm

10006

10006

Kích thước: 150x600 mm

10005

10005

Kích thước: 150x600 mm

10004

10004

Kích thước: 150x600 mm

8962

8962

Kích thước: 800x800 mm

8961

8961

Kích thước: 800x800 mm

8912

8912

Kích thước: 800x800 mm

8911

8911

Kích thước: 800x800 mm

8910

8910

Kích thước: 800x800 mm

8909

8909

Kích thước: 800x800 mm

6875

6875

Kích thước: 600x600 mm

6871

6871

Kích thước: 600x600 mm

8757

8757

Kích thước: 800x1200 mm

Sơn Kim Hà Nội

0912 858 280