Gạch lát nền

Gạch lát nền 50x50 cm, Gạch lát nền 60x60 cm, Gạch lát nền 80x80, Gạch lát nền 60x120 cm, Gạch lát nền 100x100 cm, Gạch lát nền 60x90 cm, Gạch lát nền 15x60 cm, Gạch lát nền 15x80 cm

8981

8981

Kích thước: 600x600 mm 800x800 mm

8965

8965

Kích thước: 600x600 mm 800x800 mm

8963

8963

Kích thước: 600x600 mm 800x800 mm

8912

8912

Kích thước: 600x600 mm 800x800 mm

8911

8911

Kích thước: 600x600 mm 800x800 mm

8910

8910

Kích thước: 600x600 mm 800x800 mm

8909

8909

Kích thước: 600x600 mm 800x800 mm

6349

6349

Kích thước: 600x600 mm

6348

6348

Kích thước: 600x600 mm

6347

6347

Kích thước: 600x600 mm

6346

6346

Kích thước: 600x600 mm

6185

6185

Kích thước: 600x600 mm

6184

6184

Kích thước: 600x600 mm

6183

6183

Kích thước: 600x600 mm

8786

8786

Kích thước: 800x1200 mm

Sơn Kim Hà Nội

0912 858 280