Gạch lát nền

Gạch lát nền 50x50 cm, Gạch lát nền 60x60 cm, Gạch lát nền 80x80, Gạch lát nền 60x120 cm, Gạch lát nền 100x100 cm, Gạch lát nền 60x90 cm, Gạch lát nền 15x60 cm, Gạch lát nền 15x80 cm

8756

8756

Kích thước: 800x1200 mm

8755

8755

Kích thước: 800x1200 mm

8754

8754

Kích thước: 800x1200 mm

8753

8753

Kích thước: 800x1200 mm

8752

8752

Kích thước: 800x1200 mm

8751

8751

Kích thước: 800x1200 mm

1381

1381

Kích thước: 1000x1000 mm

1355

1355

Kích thước: 1000x1000 mm

1354

1354

Kích thước: 1000x1000 mm

1353

1353

Kích thước: 1000x1000 mm

1352

1352

Kích thước: 1000x1000 mm

1351

1351

Kích thước: 1000x1000 mm

6336

6336

Kích thước: 600x600 mm

6335

6335

Kích thước: 600x600 mm

6334

6334

Kích thước: 600x600 mm

Sơn Kim Hà Nội

0912 858 280