Gạch lát nền

Gạch lát nền 50x50 cm, Gạch lát nền 60x60 cm, Gạch lát nền 80x80, Gạch lát nền 60x120 cm, Gạch lát nền 100x100 cm, Gạch lát nền 60x90 cm, Gạch lát nền 15x60 cm, Gạch lát nền 15x80 cm

3502

3502

Kích thước: 600x600 mm

3501

3501

Kích thước: 600x600 mm

3741

3741

Kích thước: 500x500 mm

3719

3719

Kích thước: 500x500 mm

3718

3718

Kích thước: 500x500 mm

3715

3715

Kích thước: 500x500 mm

3712

3712

Kích thước: 500x500 mm

3709

3709

Kích thước: 500x500 mm

3708

3708

Kích thước: 500x500 mm

3705

3705

Kích thước: 500x500 mm

3704

3704

Kích thước: 500x500 mm

3703

3703

Kích thước: 500x500 mm

3702

3702

Kích thước: 500x500 mm

3H603

3H603

Kích thước: 600x600 mm

3701

3701

Kích thước: 500x500 mm

Sơn Kim Hà Nội

0912 858 280