Gạch ốp tường

Gạch ốp tường 30x45 cm, gạch ốp tường 30x60 cm, gạch ốp tường 40x80 cm, gạch ốp tường 25x50 cm, gạch ốp tường 30x80 cm

3705

3705

Kích thước: 300x600 mm

3704

3704

Kích thước: 300x600 mm

3703

3703

Kích thước: 300x600 mm

3702

3702

Kích thước: 300x600 mm

3701

3701

Kích thước: 300x600 mm

3700

3700

Kích thước: 300x600 mm

3614

3614

Kích thước: 300x600 mm

3613

3613

Kích thước: 300x600 mm

3612

3612

Kích thước: 300x600 mm

3611

3611

Kích thước: 300x600 mm

3610

3610

Kích thước: 300x600 mm

3609

3609

Kích thước: 300x600 mm

3107

3107

Kích thước: 300x600 mm

3106

3106

Kích thước: 300x600 mm

3093

3093

Kích thước: 300x600 mm

Sơn Kim Hà Nội

0976 136 127