Gạch ốp tường

Gạch ốp tường 30x45 cm, gạch ốp tường 30x60 cm, gạch ốp tường 40x80 cm, gạch ốp tường 25x50 cm, gạch ốp tường 30x80 cm

5237-5238

5237-5238

Kích thước: 300x600 mm

5235-5236

5235-5236

Kích thước: 300x600 mm

5233-5234

5233-5234

Kích thước: 300x600 mm

5231-5232

5231-5232

Kích thước: 300x600 mm

4530-4531-4532

4530-4531-4532

Kích thước: 400x800 mm

4527-4528-4529

4527-4528-4529

Kích thước: 400x800 mm

4525-4526

4525-4526

Kích thước: 400x800 mm

2322-2323

2322-2323

Kích thước: 300x600 mm

2319-2320-2321

2319-2320-2321

Kích thước: 300x600 mm

2301

2301

Kích thước: 300x600 mm

4519-4520-4521

4519-4520-4521

Kích thước: 400x800 mm

4515-4546-4517

4515-4546-4517

Kích thước: 400x800 mm

4513-4514

4513-4514

Kích thước: 400x800 mm

4511-4512

4511-4512

Kích thước: 400x800 mm

4502

4502

Kích thước: 400x800 mm

Sơn Kim Hà Nội

0912 858 280