Gạch ốp tường

Gạch ốp tường 30x45 cm, gạch ốp tường 30x60 cm, gạch ốp tường 40x80 cm, gạch ốp tường 25x50 cm, gạch ốp tường 30x80 cm

4562-4563-4564

4562-4563-4564

Kích thước: 300x600 mm

2338-2339-2340-2341

2338-2339-2340-2341

Kích thước: 300x600 mm

2334-2335-2336-2337

2334-2335-2336-2337

Kích thước: 300x600 mm

2330-2331-2332-2333

2330-2331-2332-2333

Kích thước: 300x600 mm

2326-2327-2328-2329

2326-2327-2328-2329

Kích thước: 300x600 mm

5659-5660

5659-5660

Kích thước: 500x1000 mm

5435

5435

Kích thước: 500x1000 mm

5434

5434

Kích thước: 500x1000 mm

5433

5433

Kích thước: 500x1000 mm

5432

5432

Kích thước: 500x1000 mm

5431

5431

Kích thước: 500x1000 mm

5692

5692

Kích thước: 500x1000 mm

5691

5691

Kích thước: 500x1000 mm

5690

5690

Kích thước: 500x1000 mm

5659

5659

Kích thước: 500x1000 mm

Sơn Kim Hà Nội

0912 858 280